PIRMIEJI SAVAEIGIAI EKIPAŽAI

By | 2017-01-07

Kaip pasidaryti vežimą, kuriuo galėtum va­žiuoti ir toli, ir greit, o svarbiausia — be jokio var­go: nei laiko gaišti, kol pailsės arkliai, nei pačiam pedalus minti… Sėdi sau ir dairaisi… Turbūt šita sva­jonė ir paskatino žmones pabandyti pasikinkyti ve­žimą vėją.

kroviniu-pervezimas

Žinių apie pirmuosius bandymus panaudoti vėjo jėgą judėjimui sausuma turime iš XVII a. Juos pra­dėjo olandų matematikas ir išradėjas Simonas Ste­vinas. Olandija buvo turtinga jūrų valstybė ir gar­sėjo savo milžiniškais, patikimais ir didingais bur­laiviais. Gyvendamas prie pat jūros Stevinas dažnai matydavo išplaukiančių burlaivių paradus, ir ką ga­li žinoti, ar ne tų didingų reginių daromas įspūdis paskatino pabandyti kaip nors iškelti burlaivį ant kranto ir priversti „plaukti” sausuma.

1600 metais Stevinas pasidarė ilgą valtį ant ke­turių ratų: du valties priekyje, du užpakalyje. Vi­duryje įtvirtino aukštą stiebą su bure. Valties-veži­mo gale, kaip ir laivuose, buvo svertas, kuriuo galė­jai vairuoti ratus. Pirmasis bandymas važiuoti „sau­sumos burlaiviu” baigėsi nesėkmingai — stiprus šo­ninis vėjo gūsis posūkyje apvertė šią keistoką trans­porto priemonę, o pats Stevinas nelaimės metu smar­kial susižeidė.

Tačiau Stevinas, gabus matematikas (jis sugalvo­jo dešimtaines trupmenas), greitai surado klaidą sa­vo ratinio „burlaivio” konstrukcijoje ir įrengė du

žemesnius stiebus su burėmis, padidino balasto svo­rį vežime, kuris ėmė šauniai riedėti, tvirtai laikyda­masis ant ratų. Tais pačiais 1600 metais Stevino sen­sacingas savaeigis vežimas buvo pripažintas. Su 28 keleiviais per dvi valandas jis nuvažiavo 68 kilo­metrus ir pasiekė tais laikais negirdėtai didell vidu­tinį greitį net 34 kilometrus per valandą. Aišku, galima abejoti kronikų duomenimis, kurie, galimas daiktas, yra kiek pagražinti primityvus vežimas mediniais ratais gruntiniu keiiu važiuoja taip pasa­kiškai greit! Gal tuo metu buvo labai palankus stip­rus vėjas, ir važiuota kietai suplūktu paplūdimiu po jūros atoslūgio? O gal tai susižavėjusio aprašinėtojo truputį hiperboliškai išreikštas entuziazmas… Kaip tcn bebūtų, dabar negalima abejoti, kad šis „bur­laivis” tais laikais buvo didelis žingsnis į priekį. Žingsnis šių dienų automobilio link.

Stevinas buvo ne tik gabus išradėjas. Jo apskritai būla gana apsukraus žmogaus: sukūręs „sausurnos burlaivį”, įrengė ir reguliaria šios rūšies transporto liniją Scheveningen—Petten. Šias gyvenvietes Stevi­nas pasirinko todėl, kad kelias tarp jų ėjo pačiu pa­jūriu, o čia paprastai pūsdavo stiprūs reikalingos krypties vėjai.

XVII a. būta ir daugiau bandymų panaudoti kaip sausumos savaeigio vežimo variklį kuris galėjo būti pritaikytas krovinių pervežimui arba pavyz­džiui, Rusijoje buvo sukurtos ir žiemą išbandytos burinės rogės. Panašūs i Stevino „burlaivius” ekipa­žai buvo bandomi Anglijoje, Kinijoje… Tačiau apie šiuos bandymus beveik neišliko tikslesnių žiniu. Tai­gi Simono Stevino (1548-1610) „sausumos burlaivis” ir šiuo atžvilgiu laimingesnis už savo „brolius”.

šaltinis: http://gnomas.lt/automobiliu-pramones-milzinai/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *